تبلیغات
**قوس قزح** - مطالب تیر 1396
ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

«موسیقی»

جمعه 23 تیر 1396 01:15 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،
«موسیقی»

موسیقی دلهای دینداران را الهام می بخشد

روح را بیدار می کند و تعالی می دهد

و بالهایی از آرزوهای بزرگ و شریف به آنها می بخشد

و آنها را شایستۀ سخن گفتن با خداوند می کند.


جوزف اَدیسن


Music

Music religious hearts inspires,

It wakes the soul, and lifts it high,

And wings it with sublime desires,

And fits it to bespeak the Deity.

Joseph Addison (1672-1719)

A Song for St. Cecilia’s Day

برگرفته از کتاب « در قلمرو زرین»

اثر حسین الهی قمشه ایدیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 23 تیر 1396 01:20 ب.ظ

**ﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ‏« ﮔﺮﻩ ﻫﺎ ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ می ﮑﻨﻨﺪ**

پنجشنبه 22 تیر 1396 01:04 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
می  ﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،
ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ، ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺍﻥ .

ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ، ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻡ ﺷﺪ ،
ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ :
 ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﺕ ﭼﯿﻪ ؟ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍ ... ﺧﺪﺍ ... ﺧﺪﺍ ... ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ،
 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﯿﻎ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .
ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻧﺪ : ﺁﺯﺍﺩﺵ ﮐﻨﯿﺪ !
 ،ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ! ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺖ .

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪ ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ :
 ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
 ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ،
 ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﮔﯿﻮﺕﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺖ ،
ﺍﻣﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ، ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻌﺠﺐ ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺁﺯﺍﺩﺵ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ! ﻭﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ .

ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪ ،
 ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ ، ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ ،
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻧﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ
 ﻭ ﻧﻪ ﻭﮐﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻢ ،
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻃﻨﺎﺏ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ
 ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﯿﻐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...
 ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ،
 ﺗﯿﻎ ﺑﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩ .

* ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ :
 ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯼ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ *!

ﻧﺘﯿﺠﻪ :
ﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ‏« ﮔﺮﻩ ﻫﺎ ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ می ﮑﻨﻨﺪ.
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 تیر 1396 01:15 ب.ظ

**اگر خواستی سرزمین ات را آزاد کنی**

چهارشنبه 21 تیر 1396 02:45 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،


اگر خواستی سرزمین ات را آزاد کنی؛


ده گلوله در تفنگت بگذار


نه گلوله برای خائنین و آدم فروشان


و تنها یک گلوله


برای دشمنت کافیست!


   آدولف_هیتلر


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مولود-پورصفا ( (masha) ، دشمن ، آدولف_هیتلر ، ده گلوله در تفنگت بگذار ، خائن ، آدم فروشان ، moloud-poursafa ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 تیر 1396 02:57 ب.ظ

**در تابوتِ سیاهی که برایم ساخته بودی، گریستم**

سه شنبه 20 تیر 1396 07:34 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،


همه‌ی سهمِ من از خود دلی بود

که به تو دادم

و هر شب بغض گلویت را

در تابوتِ سیاهی که برایم ساخته بودی، گریستم

و تو هرگز ندانستی که زخم‌هایت


زخم‌های مکررم بودند


حسین پناهی
دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، حسین پناهی ، تابوتِ سیاهی ، زخم‌های مکرر ، بغض ، مولود پورصفا ، همه‌ی سهمِ من از خود دلی بود که به تو دادم ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 تیر 1396 07:47 ب.ظ

**مگر چقدر وقت داریم؟**

یکشنبه 18 تیر 1396 01:14 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

تو وقتی می‌بینی که من افسرده‌ام


نباید بگذری، سکوت کنی

یا فقط همدردی کنی

بنا کننده‌ی شادی ‌های من باش

مگر چقدر وقت داریم؟

نادر ابراهیمی
دیدگاه ها :
برچسب ها: سکوت کنی ، مگر چقدر وقت داریم ، moloud-poursafa ، بنا کننده‌ی شادی ‌های من باش ، مولود-پورصفا ، نادر ابراهیمی ، نباید بگذری ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:02 ب.ظ

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !

یکشنبه 18 تیر 1396 01:09 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
خری به درختی بسته بود .

شیطان خر را باز کرد .

خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد . .

زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ،

تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش . .

صاحب خر وقتی صحنه را دید ، عصبانی شد و زن صاحب مزرعه راکشت . .

صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد ، صاحب خر را از پای درآورد . . !!

به شیطان گفتند ؛ چکار کردی . . !!؟؟

گفت : من فقط یک خر را رها کردم . . !!

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !


نویسنده ؟؟؟
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:02 ب.ظ

**یا بفرما به سرایم ،یا بفرما به سر آیم**

چهارشنبه 14 تیر 1396 01:38 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

یا بفرما به سرایم ،یا بفرما به سر آیم

غرضم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم


گر بیایی دهمت جان ،ور نیایی كشدم غم


من كه بایست بمیرم ،چه بیایی چه نیایی


كشكول طبسی
دیدگاه ها :
برچسب ها: مولود پورصفا ، من كه بایست بمیرم ، چه بیایی چه نیایی ، غرضم وصل تو باشد ، چه تو آیی چه من آیم ، moloud-poursafa ، یا بفرما به سرایم ،
آخرین ویرایش: پنجشنبه 12 مرداد 1396 08:01 ب.ظ

**من یک انسانم من هنوز یک انسانم من هر روز یک انسانم**

شنبه 10 تیر 1396 02:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،
 غاده السمان شاعر سوری

اگر به خانه ی من آمدی

برایم مداد بیاور، مداد سیاه

می خواهم روی چهره ام خط بکشم

تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم

یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم
..................

دیدگاه ها :
برچسب ها: مولود پورصفا ، خانه ی من آمدی ، زیبایی ، قلب ، هوس ، moloud-poursafa ، مداد سیاه ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 مرداد 1396 03:01 ب.ظ

** نه کسی آنها را دیده و نه کسی آنها را شناخته.**

جمعه 9 تیر 1396 01:46 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،
جوانک‌هایی که تفنگ به دست دارند

 به خاطر این است که وقتی بچه بوده‌اند

کسی بهشان محل نگذاشته؛

نه کسی آنها را دیده و نه کسی آنها را شناخته.

بچه‌های اینجوری آن قدر زیادند که مردم متوجه‌شان نمی‌شوند.

 حتی هستند بچه‌هایی که مجبور می‌شوند

 از گرسنگی بمیرند تا کسی بهشان توجهی بکند

 رومن گاری | از کتاب زندگی در پیش رو


ترجمه: لیلی گلستان
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 مرداد 1396 03:01 ب.ظ

**ننگ دنیا**

یکشنبه 4 تیر 1396 01:43 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،

کتاب‌هایی که دنیا غیراخلاقی معرفی می‌‌کند،

آثاری هستند که ننگ دنیا را برملا می‌‌کرده‌اند


اسکار وایلد


 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 22 مرداد 1396 03:03 ب.ظ