ساقی و میکده از ماست گر بگذارند زندگی ساغر و صهباست گر بگذارند می تراود ز نگاهت غزلِ عاطفه ها شعر چشمان تو شیواست گربگذارند

**دایره‌ی بی‌پایان**

چهارشنبه 4 مرداد 1396 01:43 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

در آغوش هم

در این دایره‌ی بی‌پایان

من امتداد توام

یا تو امتداد منی!

.
شمس_لنگرودی
دیدگاه ها :
برچسب ها: دایره‌ی بی‌پایان ، امتداد توام ، آغوش ، مولود پورصفا ، moloud-poursafa ، شمس_لنگرودی ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 4 مرداد 1396 02:17 ب.ظ

«موسیقی»

جمعه 23 تیر 1396 01:15 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،
«موسیقی»

موسیقی دلهای دینداران را الهام می بخشد

روح را بیدار می کند و تعالی می دهد

و بالهایی از آرزوهای بزرگ و شریف به آنها می بخشد

و آنها را شایستۀ سخن گفتن با خداوند می کند.


جوزف اَدیسن


Music

Music religious hearts inspires,

It wakes the soul, and lifts it high,

And wings it with sublime desires,

And fits it to bespeak the Deity.

Joseph Addison (1672-1719)

A Song for St. Cecilia’s Day

برگرفته از کتاب « در قلمرو زرین»

اثر حسین الهی قمشه ایدیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 23 تیر 1396 01:20 ب.ظ

**ﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ‏« ﮔﺮﻩ ﻫﺎ ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ می ﮑﻨﻨﺪ**

پنجشنبه 22 تیر 1396 01:04 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
می  ﮕﻮﯾﻨﺪ :
ﺩﺭ ﺍﻭﺍﯾﻞ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ،ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ ،
ﺁﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺍﺯ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ، ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﻭ ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺩﺍﻥ .

ﺩﺭ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ ﯼ ﺍﻋﺪﺍﻡ ، ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺶ ﻗﺪﻡ ﺷﺪ ،
ﺳﺮﺵ ﺭﺍ ﺯﯾﺮ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﮔﺬﺍﺷﺘﻨﺪ ،ﻭ ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ :
 ﺣﺮﻑ ﺁﺧﺮﺕ ﭼﯿﻪ ؟ ﮔﻔﺖ : ﺧﺪﺍ ... ﺧﺪﺍ ... ﺧﺪﺍ ... ﺍﻭ ﻣﺮﺍ ﻧﺠﺎﺕ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺩﺍﺩ،
 ﻭﻗﺘﯽ ﺗﯿﻎ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﺭﺍ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ، ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮔﺮﺩﻥ ﺍﻭ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺷﺪ .
ﻣﺮﺩﻡ ﺗﻌﺠﺐ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻭ ﻓﺮﯾﺎﺩ ﺯﺩﻧﺪ : ﺁﺯﺍﺩﺵ ﮐﻨﯿﺪ !
 ،ﺧﺪﺍ ﺣﺮﻓﺶ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ! ﻭ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻧﺠﺎﺕ ﯾﺎﻓﺖ .

ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ ﻭﮐﯿﻞ ﺩﺍﺩﮔﺴﺘﺮﯼ ﺭﺳﯿﺪ ، ﺍﺯ ﺍﻭ ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ :
 ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻫﯽ ﺑﮕﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟
 ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻣﺜﻞ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻢ
 ﻭﻟﯽ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ،
 ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﻋﺪﺍﻟﺖ ... ﮔﯿﻮﺕﯾﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺭﻓﺖ ،
ﺍﻣﺎ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﮔﺮﺩﻧﺶ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩ، ﻣﺮﺩﻡ ﻣﺘﻌﺠﺐ ،
ﮔﻔﺘﻨﺪ : ﺁﺯﺍﺩﺵ ﮐﻨﯿﺪ ، ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺣﺮﻑ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺯﺩﻩ ! ﻭﮐﯿﻞ ﻫﻢ ﺁﺯﺍﺩ ﺷﺪ .

ﺁﺧﺮ ﮐﺎﺭ ﻧﻮﺑﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﺭﺳﯿﺪ ،
 ﺳﺆﺍﻝ ﺷﺪ ، ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺣﺮﻓﺖ ﺭﺍ ﺑﺰﻥ ،
ﮔﻔﺖ : ﻣﻦ ﻧﻪ ﺭﻭﺣﺎﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﺑﺸﻨﺎﺳﻢ
 ﻭ ﻧﻪ ﻭﮐﯿﻠﻢ ﮐﻪ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻧﻢ ،
ﺍﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﻢ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻃﻨﺎﺏ ﮔﯿﻮﺗﯿﻦ ﮔﺮﻩ ﺍﯼ ﺍﺳﺖ
 ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺁﻣﺪﻥ ﺗﯿﻐﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ...
 ﺑﺎ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺭﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻭ ﮔﺮﻩ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﮐﺮﺩﻧﺪ،
 ﺗﯿﻎ ﺑﺮﺍﻥ ﺑﺮﮔﺮﺩﻥ ﻓﯿﺰﯾﮑﺪﺍﻥ ﻓﺮﻭﺩ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺁﻧﺮﺍ ﺍﺯ ﺗﻦ ﺟﺪﺍ ﮐﺮﺩ .

* ﮔﻔﺘﻪ ﺍﻧﺪ :
 ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﮔﺎﻫﯽ ﺩﻫﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﺑﺴﺘﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺩﺍﺭﯼ، ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺭﺍ *!

ﻧﺘﯿﺠﻪ :
ﭼﻪ ﻓﺮﺟﺎﻡ ﺗﻠﺨﯽ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﺁﻧﺎﻥ ﮐﻪ ﺑﻪ ‏« ﮔﺮﻩ ﻫﺎ ‏» ﺍﺷﺎﺭﻩ می ﮑﻨﻨﺪ.
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 22 تیر 1396 01:15 ب.ظ

**اگر خواستی سرزمین ات را آزاد کنی**

چهارشنبه 21 تیر 1396 02:45 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،


اگر خواستی سرزمین ات را آزاد کنی؛


ده گلوله در تفنگت بگذار


نه گلوله برای خائنین و آدم فروشان


و تنها یک گلوله


برای دشمنت کافیست!


   آدولف_هیتلر


دیدگاه ها : نظرات
برچسب ها: مولود-پورصفا ( (masha) ، دشمن ، آدولف_هیتلر ، ده گلوله در تفنگت بگذار ، خائن ، آدم فروشان ، moloud-poursafa ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 21 تیر 1396 02:57 ب.ظ

**در تابوتِ سیاهی که برایم ساخته بودی، گریستم**

سه شنبه 20 تیر 1396 07:34 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،


همه‌ی سهمِ من از خود دلی بود

که به تو دادم

و هر شب بغض گلویت را

در تابوتِ سیاهی که برایم ساخته بودی، گریستم

و تو هرگز ندانستی که زخم‌هایت


زخم‌های مکررم بودند


حسین پناهی
دیدگاه ها :
برچسب ها: moloud-poursafa ، حسین پناهی ، تابوتِ سیاهی ، زخم‌های مکرر ، بغض ، مولود پورصفا ، همه‌ی سهمِ من از خود دلی بود که به تو دادم ،
آخرین ویرایش: سه شنبه 20 تیر 1396 07:47 ب.ظ

**مگر چقدر وقت داریم؟**

یکشنبه 18 تیر 1396 01:14 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

تو وقتی می‌بینی که من افسرده‌ام


نباید بگذری، سکوت کنی

یا فقط همدردی کنی

بنا کننده‌ی شادی ‌های من باش

مگر چقدر وقت داریم؟

نادر ابراهیمی
دیدگاه ها :
برچسب ها: سکوت کنی ، مگر چقدر وقت داریم ، moloud-poursafa ، بنا کننده‌ی شادی ‌های من باش ، مولود-پورصفا ، نادر ابراهیمی ، نباید بگذری ،
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 تیر 1396 01:25 ب.ظ

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !

یکشنبه 18 تیر 1396 01:09 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،
خری به درختی بسته بود .

شیطان خر را باز کرد .

خر وارد مزرعه همسایه شد و تر و خشک را با هم خورد . .

زن همسایه وقتی خر را در حال خوردن سبزیجات دید ،

تفنگ را برداشت و یک گلوله خرج خر نمود و کشتش . .

صاحب خر وقتی صحنه را دید ، عصبانی شد و زن صاحب مزرعه راکشت . .

صاحب مزرعه وقتی با جسد خونین همسرش روبرو شد ، صاحب خر را از پای درآورد . . !!

به شیطان گفتند ؛ چکار کردی . . !!؟؟

گفت : من فقط یک خر را رها کردم . . !!

هرگاه میخواهی یک شهر را خراب کنی ، خران را آزاد کن . . !


نویسنده ؟؟؟
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 18 تیر 1396 01:14 ب.ظ

**یا بفرما به سرایم ،یا بفرما به سر آیم**

چهارشنبه 14 تیر 1396 01:38 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

یا بفرما به سرایم ،یا بفرما به سر آیم

غرضم وصل تو باشد، چه تو آیی چه من آیم


گر بیایی دهمت جان ،ور نیایی كشدم غم


من كه بایست بمیرم ،چه بیایی چه نیایی


كشكول طبسی
دیدگاه ها :
برچسب ها: مولود پورصفا ، من كه بایست بمیرم ، چه بیایی چه نیایی ، غرضم وصل تو باشد ، چه تو آیی چه من آیم ، moloud-poursafa ، یا بفرما به سرایم ،
آخرین ویرایش: چهارشنبه 14 تیر 1396 01:53 ب.ظ

**من یک انسانم من هنوز یک انسانم من هر روز یک انسانم**

شنبه 10 تیر 1396 02:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،
 غاده السمان شاعر سوری

اگر به خانه ی من آمدی

برایم مداد بیاور، مداد سیاه

می خواهم روی چهره ام خط بکشم

تا به جرم زیبایی در قفس نیفتم

یک ضربدر هم روی قلبم تا به هوس هم نیفتم
..................

دیدگاه ها :
برچسب ها: مولود پورصفا ، خانه ی من آمدی ، زیبایی ، قلب ، هوس ، moloud-poursafa ، مداد سیاه ،
آخرین ویرایش: شنبه 10 تیر 1396 02:24 ب.ظ

** نه کسی آنها را دیده و نه کسی آنها را شناخته.**

جمعه 9 تیر 1396 01:46 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،
جوانک‌هایی که تفنگ به دست دارند

 به خاطر این است که وقتی بچه بوده‌اند

کسی بهشان محل نگذاشته؛

نه کسی آنها را دیده و نه کسی آنها را شناخته.

بچه‌های اینجوری آن قدر زیادند که مردم متوجه‌شان نمی‌شوند.

 حتی هستند بچه‌هایی که مجبور می‌شوند

 از گرسنگی بمیرند تا کسی بهشان توجهی بکند

 رومن گاری | از کتاب زندگی در پیش رو


ترجمه: لیلی گلستان
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 9 تیر 1396 01:52 ب.ظ

**ننگ دنیا**

یکشنبه 4 تیر 1396 01:43 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،

کتاب‌هایی که دنیا غیراخلاقی معرفی می‌‌کند،

آثاری هستند که ننگ دنیا را برملا می‌‌کرده‌اند


اسکار وایلد


 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 4 تیر 1396 01:54 ب.ظ

**ورود حیوانات به پارلمان انگلیس ممنوع است بجز بز گاندی.**

جمعه 26 خرداد 1396 01:29 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: حکایت ها ،

می گویند.
 ماهاتما گاندی بزی داشت که سمبل عدم وابستگی بود.
 از مویش لباس تهیه میکرد
و شیر و فراورده های شیری بز قوت روزانه اش بود.

زمانی قرار شد که گاندی به برای مذاکراتی
 به بریتانیای کبیر سفر کند ولی حاضر نبود
 بدون بزش سوار هواپیما شود.

اما در قوانین انگلیس چنین اجازه ای داده نشده بود.
این موضوع مشکلی برای مذاکرات میان هند و انگلستان شده بود.
 به ناچار قانونی از تصویب پارلمان انگلستان گذشت
 که در آن بیان شد:
 ورود حیوانات به پارلمان انگلیس ممنوع است
 بجز بز گاندی.
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 26 خرداد 1396 02:07 ب.ظ

**عطر دست‌هایت**

یکشنبه 21 خرداد 1396 01:47 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

تمام خنده‌هایم را نذر كرده‌امتا تو همان باشی‌

كه صبح یكی‌ از روزهای‌ خدا

عطر دست‌هایت

دلتنگی‌ام را به باد می‌سپارد...
.
 سیدعلى_صالحى
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 21 خرداد 1396 01:52 ب.ظ

**اگر تو موسیقی بودی**

پنجشنبه 18 خرداد 1396 02:04 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

اگر تو موسیقی بودی

بی وقفه به تو گوش می‌سپردم

و اندوهم به شادی بدل می‌شد


آنا آخماتووا

ترجمه: لاکولور روژ
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 18 خرداد 1396 02:08 ب.ظ

**هیچ زورقی چون کتاب نیست "**

سه شنبه 16 خرداد 1396 07:27 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

هیچ زورقی چون کتاب نیست

که آدمی را به سرزمین های دوردست سوق دهد

و نه هیچ سمند چابک و چالاک تواند


که چون ابیات پر جست و خیز شعر

آدمی را به تماشا و تفرج برد

این سفری است که هر مسکین بینوا می تواند

بی هیچ باج و خراج برای خود فراهم کند

و براستی این کالسکه کتاب

که مرکب روح آدمی است

چه کرای ارزانی دارد.

امیلی دیکنسون
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: سه شنبه 16 خرداد 1396 07:31 ب.ظ

**به قِدمَتِ عشق سوگند**

پنجشنبه 11 خرداد 1396 01:17 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،
در گلوگاهِ من

درخت سیبی هست

که از آن

مردی را

بر دار کرده‌اند

اگر دهان می‌گشایم و روی می‌گردانی

بگردان

اما به قِدمَتِ عشق سوگند

که تباهیِ من از مِی و افیون نیست

اوست که در گلوگاهم آویخته است و

می‌پوسد

آرام آرام

«لئوناردو آلیشان»

ترجمه : احمد شاملودیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 11 خرداد 1396 01:25 ب.ظ

**سرنوشت ما یک روز یک جایی تمام شده است**

پنجشنبه 4 خرداد 1396 01:46 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،


سرنوشت ما

یک روز

یک جایی

تمام شده است

ما

بعد از آن

هر آنچه زیسته ایم

تکه هایی از سرنوشت های دیگران بود

هربار خندیدم

یک تکه از خنده های شما را خندیده ام

اگر گریستم اما

همه ی گریه ها از آن خودم بود . . .


   رویا_شاه_حسین_زاده


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 خرداد 1396 01:55 ب.ظ

با من چه کردی برگرفته از سریال شهرزاد-moloud-poursafa

پنجشنبه 4 خرداد 1396 01:04 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،
 
 


دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 4 خرداد 1396 03:08 ب.ظ

**شاعران چرا خاموش بودند؟**

جمعه 29 اردیبهشت 1396 01:37 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

در روز هایی که در پیش هست ،نخواهند گفت:


روزگاری ظلمانی داشتیم

اما خواهند پرسید:

شاعران چرا خاموش بودند؟


" برتولت برشت "
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: جمعه 29 اردیبهشت 1396 01:45 ب.ظ

Iranam - Kamran Hengameh Fereydoon

پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 02:36 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: **متفرقه ** ،
 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 28 اردیبهشت 1396 02:37 ب.ظ

**بی‌آیندگی**

دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:46 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،


پیری به نظرم چیزی نیست جز

بی‌آیندگی، و اگر انسان دچار پیری

زودرس می شود، برای این است

که فردایی نمی بیند!

.
محمود دولت آبادی

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:57 ب.ظ

**فریاد ,که فریادرسی پیدا نیست**

یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:24 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،


افسوس, که صاحب نفسی پیدا نیست
فریاد ,که فریادرسی پیدا نیست
بس, لابه نمودیم و کس آواز نداد
پیداست ,که در خانه, کسی پیدا نیست.

ملک الشعرا بهار

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 02:30 ب.ظ

**تو را زیر بالشم پنهان می‌كنم**

دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 01:51 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،


تو را زیر بالشم پنهان می‌كنم

شبیه كتابی ممنوعه.

چراغ‌ها خاموش می‌شوند

و صداها می‌خوابند

سپس تو را بیرون می‌آورم


و حریصانه می‌بلعم.

مرام المصری | از کتاب چون گناهی آویخته در تو

ترجمه: سیدمحمد مركبیان

دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 01:57 ب.ظ

** آیا واقعاً ریشه‌های شما , چنان به هم گره خورده است.......**

یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 01:13 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: سخنان بر گزیده ،

در ابتدای عاشقی،

نوعی جنون و دیوانگی تو را گرفتار خود می‌کند.

مانند زلزله تو را می‌لرزاند

و سپس آرام می‌شود.

زمانی که آرام گرفتی،

باید تصمیم بگیری,

که آیا واقعاً ریشه‌های شما ,

چنان به هم گره خورده است

که نتوانید با هم نبودن را تصور کنید؟

ای.ای هاچنر | از کتاب دوران عاشقی همینگوی 
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 01:22 ب.ظ

**روزهاى خفگى ام**

چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 02:13 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،


كنارِ سینه ى تو

خم مى شوم

و بازدم هایت را جمع مى كنم

براى روزهاى خفگى ام

...

مرام المصرى
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 13 اردیبهشت 1396 02:21 ب.ظ

**بر سر تربت من**

دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 01:48 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین


تا به بویت ز لحد رقص کنان برخیزم

حافظ
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: دوشنبه 11 اردیبهشت 1396 01:57 ب.ظ

**شب های لعنتی**

پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 02:10 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

باید کسی را پیدا کنم, که دوستم داشته باشد


انقدر ,که یکی از این شب های لعنتی,

 آغوشش را برای من و یک دنیا خستگی بگشاید.

هیچ نگوید،

هیچ نپرسد.

 نزار_قبانی
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 02:44 ب.ظ

* ....... تا روز قیامت**از کتاب قلب پاییزی من **

چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:18 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: ** نگارش قلم من* مولود پورصفا **MASHA** ،


* ....... تا روز قیامت**

حتی آبِ دهانم را,

به رویت,

نمی اندازم !!
تا
روزِ محشر

مرا مؤ ا خذه نکند ,

که چرا,,

مرا آلوده کردی ؟؟

مولود **MASHA**
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 30 فروردین 1396 12:24 ب.ظ

**سایه جان رفتنی هستیم بمانیم که چه!عارف لرستانی ، روحت شاد **

شنبه 26 فروردین 1396 02:15 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،
سایه جان ,رفتنی هستیم ,بمانیم, که چه!!
 


زنده باشیم و همه روضه بخوانیم که چه!
درس این زندگی از بهر ندانستن ماست
اینهمه درس بخوانیم و ندانیم که چه!
خود رسیدیم به جان نعش عزیزی هر روز
دوش گیریم و به خاکش برسانیم که چه!
آری این زهر هلاهل به تشخّص هر روز
بچشیم و به عزیزان بچشانیم که چه!
دور سر هلهله و هاله شاهین اجل
ما به سرگیجه کبوتر بپرانیم که چه!
کشتیی را که پی غرق شدن ساخته اند
هی به جان کندن از این ورطه برانیم که چه!
قسمت خرس و شغال است خود این باغ مویز
بیثمر غوره ی چشمی بچلانیم که چه!
بدتر از خواستن این لطمه ی نتوانستن
هی بخواهیم و رسیدن نتوانیم که چه!
ما طلسمی که قضا بسته ندانیم شکست
کاسه و کوزه سر هم بشکانیم که چه!
گر رهایی ست برای همه خواهید از غرق
ورنه تنها خودی از لجّه رهانیم که چه!
ما که در خانه ایمان خدا ننشستیم
کفر ابلیس به کرسی بنشانیم که چه!
قاتل مرغ و خروسیم
یکیمان کمتر اینهمه جان گرامی بستانیم که چه!

مرگ ٬ یکبار مثل دیدم و شیون یکبار
اینقدر پای تعلل بکشانیم که چه!
شهریارا دگران فاتحه از ما خوانند
ما همه از دگران فاتحه خوانیم که چه!
 

 دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: شنبه 26 فروردین 1396 02:54 ب.ظ

**بیژن الهى**

چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:34 ب.ظ

نویسنده : مولود Masha پورصفا((Moloud Poursafa))
ارسال شده در: از دیگر شا عر ان ،

چگونه مى توانستم تو را فاش كنم كه حتى


برهنگیت را از تن در آورده بودى؟

بیژن الهى
دیدگاه ها :
آخرین ویرایش: چهارشنبه 23 فروردین 1396 12:38 ب.ظتعداد کل صفحات : 9 1 2 3 4 5 6 7 ...